Algemene voorwaarden

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruikvan het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij dezeAlgemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk dedaarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaanvan de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingenkunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waaropzij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van deAlgemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allentijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoeten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren ophet moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot en het gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen vanaf16 jaar. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeftbereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van deGebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking,veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echtergeen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daaromworden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dusniet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen,onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of dewerking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

RoLu bvba bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voorde informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zovolledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatieerover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platformen de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen,zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

RoLu bvba kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van deinformatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie nietaltijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan RoLu bvbaniet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks,die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekteinformatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten vanderden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snelmogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnennemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. RoLubvba is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolgis van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het

computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheidvan de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op hetPlatform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehoudenaan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren vanhet registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaardingvan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte,volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ookregelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om dejuistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platformhem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een emailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voorde diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijnontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toede berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indiennodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heefttot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de “Persoonlijke Ruimte”),mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker onlineworden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe hetniet aan derden mee te delen.

RoLu bvba behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratiebij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van dezeAlgemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zichuit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elkeuitschrijving van het Platform zal zo snel als mogelijk nadat de gebruiker het daartoebestemde formulier heeft ingevuld effectief zijn.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (metinbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten)na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondereaandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhouddie strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijftverantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om deinhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan deinhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijnworden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op nietexclusieve basis aan RoLu bvba het recht om de gepubliceerde inhoud tevertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, teverwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elkmedium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke linksimpliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen RoLu bvba en deexterne website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoudvan deze externe websites.

RoLu bvba heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van dehyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaathij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdereschade.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s,geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform issamengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de RoLubvba of RoLu bvba heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanigbeschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectueleeigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie vande inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze danook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RoLubvba, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royaltyvrij’ op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik enweergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op nietexclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voorpersoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders isovereengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementengeheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, teverkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die deinhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan debescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar strevenom op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik vanhet Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzamelden verwerkt door RoLu bvba.

RoLu bvba verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op ditgebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffendede bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking vanpersoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AlgemeneVerordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot deverwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming methet Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijenwordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijkarrondissement waar RoLu bvba haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Overige bepalingen

RoLu bvba behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten opelk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, tewijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door deGebruiker, behoudt RoLu bvba zich het recht voor om passende sancties encompensatiemaatregelen te nemen. RoLu bvba behoudt zich het recht voor om deGebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent teweigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zondervoorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid vanRoLu bvba niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm vanschadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onzeAlgemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid entoepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht omde bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten enverplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platformdoor een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna”Klant” wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit.

De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvanzijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in

uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingenschriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in hetwijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebbenen laten de toepassing van de overige bepalingen van de AlgemeneVerkoopvoorwaarden onverlet.

RoLu bvba behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden vantijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze onlineworden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking diede aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangebodenproducten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheidbeschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatiekan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hunbeschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door zeonline te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het momentvan de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op diedatum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventueleleveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór devalidatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien vantoepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van debestelling.

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulpvan een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulieraanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaardenaanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing,een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kanplaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkerenin geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van deKlant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling vande bestelling is ontvangen

3. Links naar andere websites

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van debestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaatsvan een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om dezebetalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijsvormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van debestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen tecontroleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik vaneen betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart doorgeaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zichhet recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren vaneen Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

a. Betaling

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke linksimpliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen RoLu bvba en deexterne website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoudvan deze externe websites.

RoLu bvba heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van dehyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaathij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdereschade.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper deaankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij debestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadreswordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan deklantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klantzo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product tevervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbijde rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen
worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de
computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden
worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame
drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op hetonline bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuisteinformatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen devolgende termijnen:

14 dagen

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geenschadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien deleveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen,kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald

 

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staatvan het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigdzijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerderformuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogtebrengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hemgemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen degestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen enontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met deinformatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de driewerkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking wordengenomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de origineleverpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgendemodaliteiten:

Retourzendingen binnen de 7 dagen na ontvangst van het pakket terug tezenden naar :

RoLu bvba
Stationsstraat 20
9255 Buggenhout

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierbovengedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet inaanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheidjegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele

verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met hetcontract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contractgeldende wetgeving.

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het productom de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is degarantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijktwee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

9. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het
geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de
overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van
de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Terugzending en terugbetaling

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd omde goederen terug te sturen of te retourneren.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extrakosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor deproducten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in hetbijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van deleveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of deverzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de12/13

toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomenen ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitaleinhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijkmee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbijdat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordtuitgevoerd.

c. Template formulier herroeping

Ter attentie van:

RoLu bvba
Stationsstraat 20
9255 Buggenhout
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0478.083.997E-mail: info@rolu.be

Telefoon: + 32 475 93 71 90

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van deovereenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hierondervermeld:

________________________________________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________Naam (namen) van de consument(en): __________Adres(sen) van de consument(en): __________Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordtingevuld):

____________________

Datum: __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden13/13

het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur,bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens inovereenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voerendoor een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van debestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. DeVerkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elkvan de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekendebrief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullenniettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig ofnietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling vandeze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en detoepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling tevervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil
worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
maatschappelijke zetel van de Verkoper.